Siirry sisältöön

Yleiset ehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Eläinsairaala Aisti Oy (jäljempänä ”Eläinsairaala”) yhtiönä ja/tai sen toimipisteellä toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat tuottavat eläinlääkintäpalveluita kuluttajille, yrityksille, kunnille tai muille vastaaville asiakkaille, (jäljempänä ”asiakas”). Näitä ehtoja ei sovelleta lääkkeen, tavaran tai rehujen ja lisäravinteiden myyntiin.

Asiakkaana pidetään eläinlääkinnän palvelua hankkivaa tai eläimen palvelun piiriin tuovaa tahoa riippumatta siitä, onko hoidettava eläin hänen omistuksessaan tai hallinnassaan vai ei. Asiakas vastaa kaikista eläimen hoitoon liittyvistä kustannuksista. Potilas on palvelun kohteena oleva eläin.

Eläinlääkintäpalvelut kattavat kaikki vastaanotto-, konsultaatio-, sekä niihin liittyvät tukitoiminnot kuten ajanvarauksen ja laskutuksen. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista osapuolet eivät voi sopia toisin.

 

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta

Kaikissa näiden ehtojen mukaisissa eläinlääkäripalveluissa sopimusosapuolina ovat Eläinsairaala ja asiakas.

Poikkeuksen voi muodostaa sellainen palvelu, jonka ammatinharjoittaja laskuttaa itse suoraan asiakkaalta. Tällaisia palveluja ovat mm. asiantuntijanlausunnot ja tietyt ulkopuoliset laboratoriotutkimukset.

 

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja Eläinsairaala sopivat ajanvarauksesta tai potilas otetaan hoidettavaksi Eläinsairaalan toimipisteeseen. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen eläinsairaalassa, puhelimitse tai eläinsairaalan verkkosivuilla.

 

Peruutus ja viivästys

Ajanvaraus tulee peruuttaa tai siirtää puhelimitse klinikan aukioloaikojen puitteissa, kuitenkin viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta, muutoksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 80 €.

Jos asiakas tai/ja potilas saapuu myöhässä, palvelun tarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Eläinsairaala Aisti Oy pyrkii ottamaan asiakkaan tai/ja potilaan vastaan sovittuna aikana. Palvelun luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida taata. Jos palvelun tarjoaja on myöhässä yli 30 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua aika ilmoittamalla siitä palvelun tarjoajalle.

 

Hinnat

Palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa tai palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Hoidon, tutkimuksen ja muun palvelun hinnan lisäksi veloitetaan klinikkamaksu ja mahdollisia muita eriä. Johtuen palvelun luonteesta kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida, vaan annetut hinta-arviot ovat viitteellisiä. .

Potilaasta johtuvista syistä voi kuitenkin hoitotoimenpiteiden aikana syntyä sellaisia kustannuksia, joita ei ole voitu ennakoida hinta-arviota annettaessa. Näitä ovat muun muassa komplikaatiot, sairaalabakteeri infektiot ja muut vastaavat tapahtumat. Asiakkaan on ilmoitettava Eläinsairaalalle mahdollinen hoitokustannusten yläraja, joka kirjataan potilaan hoitotietoihin.

Eläinsairaala pidättää oikeuden hinnastojen muutoksiin.

 

Maksuehto

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun käteismaksuna Eläinsairaalan hyväksymillä maksukorteilla tai käteisellä käynnin yhteydessä Eläinsairaalassa noudatettavan käytännön mukaan. Eläinsairaala perii palkkion sekä omasta puolestaan että ammatinharjoittajan lukuun.

Eläinsairaala on oikeutettu perimään ennakkomaksua tarpeen vaatiessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista palvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Eläinsairaalalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Eläinsairaalasta riippumaton ulkopuolinen rahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota asiakkaalle myös osamaksurahoitusta erillisen rahoitussopimuksen perusteella. Osamaksurahoituksessa noudatetaan rahoituksen tarjoajan ja asiakkaan välistä rahoitussopimusta sekä siihen liittyviä maksu- ja muita ehtoja. Eläinsairaala ei ole rahoitussopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen sisältyvien velvollisuuksien täyttämisestä.

Mikäli asiakas ei maksa itse palvelua, asiakkaan on selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely ajanvarauksen yhteydessä sujuvan palvelun varmistamiseksi. Jos asiakkaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa asiakas maksusta.

 

Asiakas- ja potilastiedot sekä vaitiolovelvollisuus

Asiakas- ja potilastietojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä.

 

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään eläinlääkintään soveltuvassa lainsäädännössä. Eläinsairaala noudattaa toiminnassaan hyvää hoitokäytäntöä ja pyrkii edistämään korkeatasoisen eläinlääkinnän saatavuutta. Palvelun luonteesta johtuen Eläinsairaala ei voi taata tiettyä lopputulosta, sairaudesta tai vammasta paranemista eikä kaikissa tilanteissa välttää epämiellyttävän kokemuksen tuottamista asiakkaan eläimelle. Internetsivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta.

 

Palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelua koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti viivytyksettä asiakkaan ja palvelun antaneen eläinlääkärin tai muun henkilön välillä. Jos asia ei tässä keskustelussa selviä, vaatimus voidaan toimittaa myös Eläinsairaalan toimitusjohtajalle
Mikäli erimielisyys koskee ammatinharjoittajan tekemää työtä, välittää toimitujohtajaVaatimukset on tehtävä Eläinsairaalalle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelutapahtumasta. Palvelusta voidaan tehdä myös lausuntopyyntö sitä koskevien säädösten mukaisesti eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle.

 

Vahingonkorvaus

Eläinsairaala vastaa palvelua tuotettaessa aiheutuneesta vahingosta. Vahingot käsitellään ja korvataan yhtiön toimintamallin mukaan. Eläinsairaalan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Eläinsairaala ei ole vastuussa välillistä vahingoista, kolmannen osapuolen kustannuksista, ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista viivästyksistä tai vahingoista, eikä muista viivästyksistä tai velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Eläinsairaalasta riippumattomista syistä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.